Provincial Government
Madhesh Pradesh
Ministry of Industry, Tourism and Forest
Province forest Directorate
Divisional Forest Office, Parsa
Birgunj, Parsa, Nepal

Who is Who

डिभिजन वन कार्यालय, पर्साको कर्मचारी विवरण
क्र.सं. संकेत नं. कर्मचारीको नाम थर विवरण हालको पद कर्मचारीको स्थायी ठेगाना सम्पर्क नं.
११५२०५श्री फरमान मियाँनिमित्त डिभिजनल वन अधिकृतछिपहरमाइ गा.पा.५,पर्सा9845808947,
११५३७४श्री वशिष्ठ नारायण प्रसाद पटेलसहायक वन अधिकृतबिश्रामपुर गा.पा. १,कल्याणपुरबारा९८५५०३२४७५
१२६९४३श्री अन्जना कायस्थसहायक वन अधिकृतवीरगंज म.न.पा.१०,पर्सा९८४५११७५७२
१३००५७श्री बिन्देश्वर प्र. पटेलसहायक वन अधिकृतबौधीमाइ न.पा.४,रौतहट९८५५०४५९८०
२००७६४श्री रेयाज अहम्द अंसारीअधिकृतवीरगंज म.न.पा.१४,पर्सा९८०३५३५९६८
१९१३८४श्री विनोद प्रसाद पटेलअधिकृतवीरगंज म.न.पा.२६,पर्सा९८४५१८७७९९
१८४८२७श्री रंजन कुमार कर्णअधिकृतजलेश्वर न.पा४महोतरी.९८४४३११७७७
१८१४६७श्री बुन्नी प्रसाद यादवअधिकृतछिपहरमाइ गा.पा.१,पर्सा९८४५२५१९१५
१०९१२५श्री राजेश्वर प्रसादसहायक पाचौंवीरगंज म.न.पा.२७,पर्सा९८४५२२९३७३
१०१४६५७१श्री राजकिशोर प्रसाद उपाध्यायरेन्जरराजदेवी न.पा३रौतहट९८४५१०३१४७
११२३०५६८श्री पवन कुमार दासमेकानिक्सबोदेबर्साइन .न.पा.१०,सप्तरी९८४०५०३४२८
१२१४७२०६श्री मनोज कुमार कुर्मीवन रक्षकवीरगंज म.न.पा.२४,पर्सा९८४५०३५७६१
१३१९२४८४श्री पशुपती प्रसाद उपाध्यायवन रक्षकराजदेवी न.पा३रौतहट९८४५२६८३३४
१४२३०८६९श्री पंकज चौधरीवन रक्षकसप्तकोशी न.पा.५,सप्तरी
९८४२३३१९४७
१५१३८८२९श्री कमल राउत अहिरहल्का स.चालकप्रसौनी गा.पा.९,बारा९८४५३०५२००
१६८२३८०श्री महमुद मियाँ कार्यालय सहयोगीवीरगंज म.न.पा.३९८१९२७६२९४
१७५६२१९श्री विजय कुमार कुर्मीकार्यालय सहयोगीवीरगंज म.न.पा.१६,पर्सा९८४५०२१७४६
१८करार (जिल्ला वन पैदवार आ.स.पर्सा)श्री राजिव कुमार श्रीवास्तवकम्प्युटर अपरेटरईशनाथ न.पा.३,रौतहट9855035099
१९करारश्री लक्ष्मी भुट श्रेष्ठकार्यालय सहयोगीवीरगंज म.न.पा३.,पर्सा9845512865
२०करारश्री बिधा देवीचौकिदारवीरगंज म.न.पा. 4,पर्सा९८२५२४७७०३
२१करारश्री नितेश कुमार यादववन रक्षकपर्सा गा.पा.५,सर्लाही९८१९८४०१४०
२२१५५३९४श्री सुनिल कुमार पाण्डेयफरेष्टरविन्दवासनी४,पर्सा९८४५०५८७६३
२३२३१४०१श्री उमाशंकर रामफरेष्टरकलैयाँ उप म.न.१,बारा९८६४५३५९२१
२४१३५२७५शेषनाथ साह सोनारटे.सु.वीरगंज म.न.पा.११पर्सा९८४५०६१४५३
२५१६७०३७रामआश्रेय साहजमदारईशनाथ न.पा.३,रौतहट९८४५१८५१७१
२६१३७३२६श्री राजकुमार रायजमदारवीरगंज म.न.पा.२१पर्सा९८४५१९२०४९
२७करारश्री शंकर दास थारूसशस्त्र वन रक्षकजिराभवानी गा.पा.२, पर्सा९८४९००१७४४
२८करारश्री भरत सिंह अधिकारीसशस्त्र वन रक्षकदुधौली ,७,सिन्धुली९८४५८५३३७५
२९१५५३९६श्रीमहादेव प्र.दास थारूवन रक्षकपर्सागढी न.पा४,पर्सा९८०६८९८८२६
३०१८७२५१श्री जयनारायण सुनरैतवन रक्षकराजविराज न.पा.१०,सप्तरी९८२५७४५५८९
३१230735श्री विशाल कुमार साहवन रक्षककटहरिया न.पा९,रौतहट९८४३४२३१३६
३२१६८५४९श्री धर्मनाथ सहनीहल्का स.चालकपकहाँमैनपुर१,पर्सा9845309592
३३करारश्री अजय कुमार कुर्मीहेल्फरवीरगंज म.न.पा.१६,पर्सा९८१११४१२३३
३४करारश्री दिपु पटेलवन रक्षकवीरगंज म.न.पा.११,पर्सा९८४१३६२९४३
३५करारश्री बिशाल यादववन रक्षकवीरगंज म.न.पा.२२,पर्सा९८४५४२८८५९
३६२१५३६१श्री कुन्दन कुमार महतोफरेष्टरदुर्गाभगवती गा.पा.४,रौतहट९८४९४६३५८७
३७१३९२६०श्री बिल्टु झाफरेष्टरगौर न.पा.९,रौतहट9845127851
३८१७५८२३श्री सुरेश प्रसाद कोइरीफरेष्टरकिसनाथ न.पा,३,रौतहट९८४५३५४१७९
३९१८९६०२श्री रामअशिष राउत कुर्मीजमदारकालिकामाइ ,१,पर्सा9809219119
४०१३९९६९श्री अर्जुन प्रसाद चौधरीजमदारपर्सागढी न.पा३,पर्सा९८१६२४७७००
४११७२४०६श्री मनोज कुमार सिंहजमदारबहुदरमाइ न.पा.१,पर्सा9806840039
४२१७४५९३श्री सुर्य प्रसाद चौधरीजमदारपर्सागढी न.पा३,पर्सा९८०९१०४३२१
४३१४९१७७श्रीरामदेव राउतजमदारकलैया उ.म.न.पा.१७,बारा९८२१२२२८१८
४४१४९२०६श्री मितरदेव प्रसाद चौधरीजमदारपर्सागढी न.पा४,पर्सा९८२१२०१३१२
४५१३९१९६श्री जित बहादुर तमाड.गजमदारपर्सागढी न.पा२,पर्सा९८१९२७८२३३
४६२०४४५९श्री सुमन पाण्डेयरेन्जरछिपहरमाई गा.पा.४,पर्सा9845306874
४७१६२२०४श्री सुरुज प्रसाद यादववन रक्षकजिराभवानी गा.पा.२, पर्सा9845041788
४८१४९२१४श्री रामनारायण राउत चौधरीवन रक्षकपटेर्वासुगौली गा.पा.६पर्सा९८११२८०३८३
४९करारश्री दिनेश राउत अहिरवन रक्षकजगरनाथपुर २,पर्सा९८४५०३५५२९
५०करारश्री भिखारी साह कलवारवन रक्षकपोखरियाँ न.पा २,पर्सा९८४५१०५८२३
५११४७१६६श्री  अमर सिंह चौधरीजमदारपर्सागढीन.पा.५ पर्सा९८११८३५३२४
५२१३९३७३श्री विनोद प्रसाद कुर्मीजमदारफेटा गा.पा.२,बारा9845034207
५३१३१९३३श्री अरविन्द पाण्डेयसहायक वन अधिकृतदुर्गाभगवती गा.पा.२,रौतहट९८०९१४७२९४
५४२३०८४९श्री मनिष कुमार साहवन रक्षकराजपुर न.पा.४,रौतहट9807131393
५५१४०२८६श्री रमेश प्रसाद कुशवाहावन रक्षकबहुदरमाइ न.पा.२,पर्सा९८४५१६४०२३
५६२४४११४श्री शेख अब्दुल मोख्तारवन रक्षककिशनाथ न.पा.४,रौतहट९८०९१२०३३५
५७२२७८७६श्री श्रवण कुमार महतोफरेष्टरधुर्कौली७,सर्लाही9864010314
५८२०७१६८श्री पुरुषोतम प्रसाद पटेलफरेष्टरकलैयाँ उप म.न.१७,बारा9845226641
५९२२९७२८श्री हरिभजन चौधरीफरेष्टरबारागढी गा.पा.४,  बारा9811212936
६०१५३४११श्री विरेन्द्र प्रसाद यादववन रक्षकसाविक लौकाहाँ९,रौतहट9817257187
६११४९२१२श्री लक्ष्मी साह कानुवन रक्षकफेटा गा.पा.७,बारा9811233714
६२१४३२३४श्रीताराचन्द्र प्रसाद कुर्मीवन रक्षकवीरगंज न.पा.१४,पर्सा9814279127
६३१५४५७८श्री नेक महम्द मियाँवन रक्षकबारागढी गा.पा.४,  बारा९८१८४२७११७
६४१२८८४६श्री रामअशिष साहवन रक्षककिसनाथ न.पा. ८,रौतहटमोबाइल  राख्ने नगरेको
६५२३२६७९श्री तोक बहादुर श्रेष्ठफरेष्टरकटारी न.पा.१३,उदयपुर९८४८५२८३६०
६६१७१३४७श्री देवनन्दन राउत कुर्मीवन रक्षककलैया उप म.न.पा.१३,बारा९८०७२१८३९८
६७१४२०४५श्री सत्यनारायण दास थारुवन रक्षकपर्सागढी न.पा.अन्तरगत विरूवागुठी9809245493
६८करारश्री हरिकिशोर यादववन रक्षकपर्सा गा.पा.६,सर्लाही9866801980
६९करारश्री  रविन्दर राय यादववन रक्षकपर्सा गा.पा.६,सर्लाही९८२४८२७७२६
७०१८७३७१श्री कपिलदेव प्रसाद यादवरेन्जरछिपहरमाइ गा.पा.१,पर्सा9845059499
७११३०४७०श्री पनिलाल प्रसाद यादववन रक्षकगरुडा न.पा.४,रौतहट९८२५२९१७६४
७२१४९२१३श्री हरेन्द्र ठाकुरवन रक्षकजगरनाथपुर ८पर्सा9804288476
७३२३०२६९श्री जयप्रकाश रायवन रक्षकभंगाहा न.पा.३,महोत्ररी9864208012
७४१०५७९०श्री आरिफ अंसारीवन रक्षकबीरगंज म.न.पा.१३मोबाइल  राख्ने नगरेको
७५१४९२११श्री अमरलाल प्रसाद कुर्मीवन रक्षकजगरनाथपुर६,पर्सा९८०६८७६२२३
७६२३१२०१श्री रंजित कुमार मंडल वन रक्षकरामगोपालपुर न.पा.४,महोतरी9825263398
७७१४३९६८ श्री प्रदिप प्रसाद तिम्लसिनाटे.सु.(जमदार)वीरगंज म.न.पा.३१9855034182
७८१३४१२४श्रीरामअयोध्याय साह तेलीजमदारपोखरियाँ न.पा ८पर्सा9845267297
७९१५२६४७श्री हरिशंकर रामजमदारजगरनाथपुर गा.पा.८,पर्सा9845266676
८०१३९९७०श्री जयलाल महतोजमदारवीरगंज म.न.पा.३१पर्सा,9807299665
८११३४१२३श्री महेन्द्र प्रसाद कुर्मीजमदारबहुदरमाइ न.पा.५,पर्सा9821107055
८२१७५६८५श्री भगवान प्रसादवन रक्षककालिकामाइ ,१,पर्सा९८१७२२१५९३
८३२३१४२०ईनदल कुमार महरावन रक्षकअर्नामा ३,सिरहा९८४०७३०३०५
८४A160519श्री विरेन्द्र कुमार चौधरीवन रक्षकमलंगवा न.पा. 12,सर्लाही9865151619
Previous articleOrganogram
Next articleForest Management Division

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

English EN Nepali NE