Provincial Government
Madhesh Pradesh
Ministry of Industry, Tourism and Forest
Province forest Directorate
Divisional Forest Office, Parsa
Birgunj, Parsa, Nepal

शाखाको कार्य विवरणको आधारमा यस शाखामा एक जना उपसचिव प्रा। र एक जना वन अधिकृत गरी जम्मा दुर्इ जना कर्मचारीहरुको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । विस्तृत कार्य विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

(क) शाखाको कार्य विवरण ः

१.वन संरक्षण सम्बन्धी नीति, ऐन नियम, निर्देशिका, मापदण्ड तयारी, संशोधन तथा परिमार्जन सम्बन्धी

o समस्या पहिचान

o सरोकारवालासँग छलफलको आयोजना

o सुझाव प्राप्ती

o राय सहित महाशाखा प्रमूख समक्ष पेश गर्ने

o सेवाग्राही तथा सरोकारवालालाई आवश्यक सूचना, जानकारी उपलब्ध गराउने

२.वन क्षेत्रको भू उपयोग परिवर्तन, वन क्षेत्रको भू स्वामित्व सम्बन्धी ं

o देश भरीको वन क्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तनको तथ्याँक अध्यावधिक गरी सो को विवरण सम्बन्धित शाखालाई उपलब्ध गराउने )

o राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने तथा सो मा रहेका रुख हटाउनको लागि आवश्यक प्रकृयाका लागि डि.व.का.मा फाइल पठाउने

o डि.व.का. लगायत अन्य निकायहरुबाट प्राप्त फाइलहरु उपर वन ऐन, नियम, निर्देशिका अनुसार विश्लेषण गरी प्रकृया पुरा भएको खण्डमा महाशाखा प्रमूख समक्ष राय साथ पेश गर्ने मन्त्रालयबाट निर्णय सहित प्राप्त फाईल कार्यन्वयनको लागि महाशाखा प्रमूखको स्वीकृती लिई सम्झौता गर्ने

o सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धीत निकायहरुमा पठाउने

o सम्झौता कार्यान्वयनको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गराउने यससँग सम्बन्धीत उजुरी तथा गुनासो सम्बोधन गर्ने

o वन क्षेत्रको भू उपयोग परिवर्तनको प्रभावकारीता अध्ययन अनुसन्धान गरी रणनीतिक सुझावहरु पेश गर्ने

o प्रत्यायोजित अन्यथप अधिकार बमोजिम निर्णय दिने र राय ठहर साथ पेश गर्ने

३.वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन र वन अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी

o वन अतिक्रमण तथा वन अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी नीति, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा कार्ययोजनाहरु तयार गरी पेश गर्ने

o वन अतिक्रमण तथा वन अपराध सम्बन्धी तथ्याँक अध्यावधिक गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने र सो को विवरण सम्बन्धित शाखालाई उपलब्ध गराउने

o वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुसंग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने

o उजुरी तथा गुनासो सम्बन्धमा छानविन तथा अनुसन्धान गरी सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्ने

o प्रत्यायोजित अन्यथप अधिकार बमोजिम राय पेश गर्नेर निर्णय दिर्ने

४.वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी

o आवश्यकनीति, निर्देशिकाहरु तयारी गर्ने

o कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न श्रोत र क्षमता विस्तार गर्ने

o कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने

o सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, तथ्याँङ्क अध्यावधिक गर्ने र अभिलेखीकरण गर्ने

o आवश्यकता अनुसार अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिने

५.व्यवसायिक कवुलियती वन सम्बन्धी

o प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन गरी तोकिएको प्रकृया पुरा भए प्रदेश मन्त्रालय मार्फत वन निर्देशक समक्ष स्थलगत अध्ययन तथा राय सुझावको लागि पठाउने

o प्रदेश मन्त्रालयबाट प्राप्त सुझाव र प्रस्तावलाई अध्ययन तथा विश्लेषण गरी तोकिएको समितिबाट सिफारिसको लागि समितिको वैठक राख्ने

o समितिबाट प्राप्त सिफारिस संलग्न राखी महाशाखा प्रमूख समक्ष टिप्पणी राय पेश गर्ने

o मन्त्रालयकोे निर्णय प्राप्त भए पछि कवुलियती वन प्राप्त गर्ने पक्षसँग सम्झौता गर्ने

o सम्झौता कार्यन्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने

o आवश्यकता अनुसार अनुगमन, सहजीकरण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने

o तथ्याँक अध्यावधिक गरी सो को विवरण सम्बन्धित शाखालाई उपलब्ध गराउने

o कबुलियती वनको प्रभावकारीता अध्ययन अनुसन्धान गरी रणनीतिक सुझावहरु पेश गर्ने

६. वन सुरक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने

o आगलागि सम्बन्धी जानकारी तथा सूचना प्रवाह गर्ने

o क्ष्ऋक्ष्ःइम् संगको सहकार्यमा संचालित ःइम्क्ष्क् सूचना प्रणाली संचालन गर्ने,

o अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कृयाकलापहरु संचालन गर्ने, गराउने

o वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, डढेलो नियन्त्रण रणनीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको शुनिश्चिता गराउने

७. वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि गैह्र कानूनी क्रियाकलापहरु रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने

o वन्यजन्तु चोरी शिकारी तथा वन पैदावारहरुको गैह्र कानूनि संकलन तथा ओसार पसार नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाहरुसंग सम्पर्क समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने

o वन अपराध सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अद्यावधिक गर्दै संलग्न कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

८. वन अपराध सम्बन्धी विषयमा छानविन तथा प्रतिवेदन लेखनका कार्यहरु गर्ने

o अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोग, राष्ट्रय सर्तकता केन्द्र जस्ता अनुसन्धात्कम निकायहरुको सम्पर्क विन्दु भई काम काज गर्ने

o वन अपराध सम्बन्धी प्राप्त उजुरी, गुनासोहरुको छानविन गर्ने गराउने तथा प्रतिवेदन लेखनका कार्यहरु गर्ने ।

९. विभागीय प्रमुखले तोकेको अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्ने

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

English EN Nepali NE