Provincial Government
Madhesh Pradesh
Ministry of Industry, Tourism and Forest
Province forest Directorate
Divisional Forest Office, Parsa
Birgunj, Parsa, Nepal

Law Section

शाखाको कार्यविवरणको आधारमा यस शाखामा एक जना कानून अधिकृतको आवश्यकता पर्नेछ ।

(क) शाखाको कार्य विवरण ः

o विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई कानुनी राय परामर्श उपलब्ध गराउने

o वन संग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियमावलीमा कुनै संसोधन गर्नु पर्ने तथा न“या ऐन, नियमावली, निर्देशिका आदि बनाउनु पर्ने भएमा सो को मस्यौदा तर्जूमा गरी पेश गर्ने ।

o विभागको तर्पmबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालत वा अन्य न्यायिक निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने पुनरावेदन, निवेदन, फिराद, प्रतिउत्तर, लिखित जवाफ, पूनरावलोकन आदि तयार गरी पठाउने ।

o आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सम्पर्क वा समन्वय गर्ने ।

o विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको तर्पmबाट कुनै पक्ष संग गर्नु पर्ने करार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य लिखतहरु तयार गर्ने ।

o वन संग सम्बन्धित कानुनमा भएका संसोधन वा नय“ा बन्ने कानुनहरु अन्तर्गतका कार्यालयमा उपलब्ध गराउने

o सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर, राजपत्र आदिको संकलन गरी राख्ने ।

o मातहतका कार्यालयबाट मासीक, चौमासिक रुपमा मुद्दाको मास्केवारी तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त गरी सो को अभिलेख अद्यावधिक राख्ने ।

o न्याय प्रशासन ऐन २०४८ अनुसार सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतका न्यायधिसज्यूहरुबाट मातहतका कार्यालयमा दायर भएका र छिनीएका मुद्दाहरुको निरिक्षण गरी पठाउने निरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार सम्बन्धित मातहतका कार्यालयहरुमा आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने ।

o प्रचलित ऐन, नियम, गठन आदेश, दिग्दर्शन आदिको संकलन गरी शाखामा राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

o ऐन नियममा उल्लेखित कुनै प्रावाधानको व्याख्या सम्वन्धि राय माग भै आएमा आफ्नो राय सहित महानिर्देशक समक्ष पेश गर्ने ।

o मातहतका कर्मचारीहरुको काममा मार्गदर्शक बनी नियमीत अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने र नियन्त्रण गर्ने ।

o प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम मातहतका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्या‚न गर्ने ।

o शाखाको भौतिक साधनहरुको स्याहार, सम्भार तथा संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने ।

o यस पदका पदाधिकारीलाई निर्दिष्ट गरिएका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

Previous articleAccount Section
Next articleActs & Regulations

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

English EN Nepali NE