Provincial Government
Madhesh Pradesh
Ministry of Industry, Tourism and Forest
Province forest Directorate
Divisional Forest Office, Parsa
Birgunj, Parsa, Nepal

Objectives

Objectives

1.डिभिजन वन कार्यालयका मूलभूत उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम छन ।

. प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वर्धन तथा सदुपयोग गर्ने ।

. संघीय र प्रदेश सरकारका वनसंग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

. प्रचलित ऐन, नियम र नीति अनुसार सम्भाव्य साझेदारी, चक्ला, सामुदायिक, कबुलियती, संरक्षित तथा धार्मिक वन क्षेत्रहरुको पहिचान, विकास एवं व्यवस्थापन गर्ने ।

. डिभिजन स्तरिय वन विकास कार्यमा जनसहभागिता परिचालन गर्दै वन निकायबाट जनतालाई प्रवाह गर्नुपर्ने सेवासुविधा चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी बनाई वन प्रशासन कायम गर्ने ।

. डिभिजनको क्षेत्रमा नीजि वन र कृषि वन प्रणालीको विकास एवं बिस्तार गर्ने र आवश्यक सिप, ज्ञान र प्रविधी हस्तान्तरण गर्ने ।

. डिभिजन स्तरिय पञ्च वर्षीय एवं वार्षिक योजना तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि प्रदेश वन निर्देशनालयमा पेश गर्ने ।

. डिभिजन स्तरिय सरकारी तथा स्थानीय निकाय र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसंग समन्वय विस्तार गरी स्थानीय तहका वन विकास एवं व्यवस्थापन कार्यहरु संचालन गर्ने ।

. डिभिजनमा संचालित वन विकास कार्यक्रमको प्रगती बिबरणको साथै अनुगमन प्रतिवेदन प्रदेश वन निर्देशनालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग र अन्य सम्वन्धित निकायहरुमा पेश गर्ने ।

. संघीय र प्रदेशसरकारले तोकेको अन्य कार्यहरु गर्ने गराउने ।

Previous articleNotices
Next articleFarman Miyan (Information Officer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

English EN Nepali NE