DFO-Parsa

More Articles

Objectives

Objectives 1.डिभिजन वन कार्यालयका मूलभूत उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम छन । . प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वर्धन तथा सदुपयोग गर्ने । . संघीय र प्रदेश सरकारका वनसंग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । ...

Notices

Notices:- मितीविषय२०७४।७|२९राशन सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना२०७४।८|२९राशन सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना२०७८।०९।०६काठको लिलाम बिक्री सूचना

Citizen Charter

Citizen Charter

Ranjan Kumar Karna (Account Officer – 6th Level)

Mr. Ranjan Karn is working as Senior Accountant at District Forest Office, Parsa, Nepal.

Discover

Trending

Who is Who

डिभिजन वन कार्यालय, पर्साको कर्मचारी विवरण क्र.सं. संकेत नं. कर्मचारीको नाम थर विवरण हालको पद कर्मचारीको स्थायी ठेगाना सम्पर्क...

Account Section

शाखाको कार्य विवरण १। बजेट तर्जुमाको कार्य गर्ने · योजना तर्जुमा गोष्ठीमा विभागको प्रस्तावित चालु बजेट ९ उपभोग तथा कार्य संचालन खर्च० प्रस्तुत गर्ने र विभाग...

नागरिक वडापत्र

Ranjan Kumar Karna (Account Officer – 6th Level)

Mr. Ranjan Karn is working as Senior Accountant at District Forest Office, Parsa, Nepal.
English EN Nepali NE
AllEscort